LEARNING AND DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD.

TEAM COURSE หลักสูตรสำหรับการสร้างทีม (Team buiding), การประสานและทำงานร่วมกัน (Synergy), การทำงานเป็นทีม (Teamwork) และการมุ่งเน้นผลงาน ผลลัพธ์ เป้าหมาย (Team Performance) ในรูปแบบปลุกพลัง ด้วยการยึดแนวทางในบทเรียน The Power of Team เป็นกรอบในการปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง ตอบสนองกับกิจกรรมขององค์กรอีกด้วย

3 ขั้นตอนขอรับบริการ

Get started with us to explore the exciting

1
ติดต่อเรา (Contact us)

ผ่านทางเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Services Team)

Hotline Tel. (+66) 09 4456 5756

cs@ldthai.com

2
สอบถามและให้ข้อมูลกับเรา (Consulting & Requirements)

บอกสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เช่น หัวข้อหลักสูตร, เป้าหมาย, วัตถุประสงค์ เป็นต้น ร่วมออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามที่ต้องการ

คลิกกรอกข้อมูลออนไลน์

3
นำเสนอและพิจารณาร่วมกัน (Proposal & Approve)

รอรับเอกสารนำเสนอและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ

<