WELCOME TO LEARNING AND DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD.

Let UNLOCK YOUR POTENTIAL and make a different with us
เกี่ยวกับเรา (About us)

Learning & Development (Thailand) Co.,Ltd. เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ช่วยเหลือ แบ่งปัน สร้างสรรค์สิ่งดีๆ คืนสู่สังคม และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยการให้บริการด้านการฝึกอบรม พัฒนา โค้ชชิ่ง ที่ปรึกษา ผู้จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ โดยดำเนินการในนาม บริษัท เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือชื่อย่อ “L&DT” ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ การวางแผนการจัดองค์กรและพัฒนาองค์กร การจัดฝึกอบรม In House Training และ Public Training การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม รวมถึงการจัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ อาทิ Team Building, Team Synergy, Walk Rally, Sports Day/ผู้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา, Staff Party/งานเลี้ยงสังสรรค์ และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และยิ่งไปกว่านั้น L&DT ยังตอบสนองและมอบมูลค่าเพิ่มให้กับทุกบริการของบริษัทมีต่อลูกค้า เสมือนหนึ่งการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดในทุกๆ กิจกรรมที่ไว้วางใจให้ทาง L&DT เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน

วิสัยทัศน์ของเรา (Our Vision)

มุ่งมั่นสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นระบบและครบวงจร

  ภาระกิจของเรา (Our Mission)
 • เป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา โค้ชเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และเป็นสากล
 • เป็นสถาบันฝึกอบรมที่ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรได้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skills) ด้านบุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์ (Personality and Interpersonal)
 • เป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีส่วนร่วมในการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรของลูกค้า ด้วยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน พร้อมให้การรับรอง (Certification) ในหลักสูตรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและออกแบบเฉพาะกลุ่มผู้เรียน
 • มีกระบวนการถ่ายทอดเนื้อหาหลักสูตร เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ แนวคิดที่นำไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมเชิงบวก เพื่อสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรต้นสังกัดได้
 • เป็นสถาบันฝึกอบรมและศูนย์รวมองค์กรความรู้ชั้นนำ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล
 • เป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีระบบการเรียน การสอน การโค้ชชิ่ง เป็นไปตามหลักสากล
  • ค่านิยมองค์กร (Core Value) วีซ่า "VESA"
  • V alues Added : มีจิตใจใฝ่เรียนรู้ คอยปรับปรุงและประเมินศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
  • E njoyment of the job : มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพ ให้เกียรติตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติงานและแสดงออกด้านบุคลิกภาพอย่างสร้างสรรค์
  • S trategic Thiking : มีระบบความคิดในการปฏิบัติงานอย่างมีหลักการ แบบแผน เชิงกลยุทธ์ และสามารถบริหารจัดการปัญหาในงานที่รับผิดชอบได้อย่างดีเยี่ยม
  • A ccountability : มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กล้าแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ตนเองได้ทำ ภายใต้หลักการอันถูกต้องและโปร่งใสตรงไปตรงมา

วิทยากร, นักพูด, โค้ช และที่ปรึกษา

(Expert Trainers, Spearker, Coach and Consultant)

นอกเหนือจากทีมวิทยากรคุณภาพที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและอาเซียนที่เข้ามาเป็น Partner ในการบรรยายให้กับบริษัท ยังมีหลักสูตร Training The Trainers และ Coach The Coach ที่จะสร้างวิทยากรรุ่นใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นและสร้างคุณภาพให้กับ L-DT เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่

วิทยากร, นักพูด, โค้ช, ทีปรึกษา

อาจารย์สุธี พนาวร

วิทยากร, ที่ปรึกษา

โค้ชวีณา ทองแถม

Image Coach

โค้ชศิริรัตน์ ศิริวรรณ

วิทยากร, โค้ช

อาจารย์ ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

วิทยากร

อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

วิทยากร

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์

วิทยากร, นักพูด

อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากร, ที่ปรึกษา

อาจารย์พัชรี แช่มช้อย

วิทยากร

อาจารย์พิสิษฐ ชูวง

วิทยากร, ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.สุกิต เอื้อมเจริญ

วิทยากร, ที่ปรึกษา

อาจารย์สุนัย เลาหวิวัฒน์

วิทยากร, โค้ช

Coach Luke Salway

Life Coach

โค้ชกิตติ ไตรรัตน์

วิทยากร, โค้ช

อาจารย์ David MacDonald

Trainer, Consultant

โค้ชจารุวดี ปวรินทร์พงษ์

วิทยากร, โค้ช

ครูซูซี่ สุรีรัตน์ ทองอินทร์

วิทยากร, ครูสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ณัฐพล วิธีนันทกิตต์

วิทยากร

อาจารย์อรพินท์ ธีรตระกูลชัย

วิทยากร

อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์

วิทยากร, ที่ปรึกษา

โค้ชกรรณิการ์ เศรษฐี

วิทยากร, โค้ช

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

วิทยากร

อาจารย์อดิศร ใจบุญ

วิทยากร

อาจารย์ธนุเดช ธานี

วิทยากร, ที่ปรึกษา

อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

วิทยากร, โค้ช

อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล

วิทยากร

อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร

วิทยากร

อาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

วิทยากร, ที่ปรึกษา

อาจารย์อรรณพ นิยมเดชา

วิทยากร

อาจารย์สุธี วงศ์สามศร

วิทยากร, ตู้คอนเทนเนอร์

อาจารย์ ดร. อิทธินันท์ สันทัศ

วิทยากร, ที่ปรึกษา

วิทยากร

วิทยากร

วิทยากร

วิทยากร

วิทยากร