LEARNING AND DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD.

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม

3 ขั้นตอนขอรับบริการ

Get started with us to explore the exciting

1
ติดต่อเรา (Contact us)

ผ่านทางเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Services Team)

Hotline Tel. (+66) 09 4456 5756

cs@ldthai.com

2
สอบถามและให้ข้อมูลกับเรา (Consulting & Requirements)

บอกสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เช่น หัวข้อหลักสูตร, เป้าหมาย, วัตถุประสงค์ เป็นต้น ร่วมออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามที่ต้องการ

คลิกกรอกข้อมูลออนไลน์

3
นำเสนอและพิจารณาร่วมกัน (Proposal & Approve)

รอรับเอกสารนำเสนอและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ

รายชื่่อหัวข้อการฝึกอบรมภายในองค์กรของเรา

หลักสูตรด้านการพัฒนาการทำงาน

 • SD-001 การสร้างพลังทีมและการบริหารจัดการทีมให้มีประสิทธิภาพ
 • SD-002 การสร้างคุณภาพในการทำงาน
 • SD-003 การบริหารความขัดแย้งและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน
 • SD-004 เทคนิคการพัฒนากระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • SD-005 เทคนิคการสร้างสุขในการทำงาน
 • SD-006 เทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จขององค์กร
 • SD-007 การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหาร (Finance for Non-financial Manager)
 • SD-008 การใช้ภาษาในการเขียนเชิงธุรกิจ : การบันทึกข้อความและจดหมายธุรกิจ, Business Writing
 • SD-009 เทคนิคการทำงานเชิงรุกให้ได้เรื่อง
 • SD-010 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • SD-011 สร้างจิตสำนึกรักองค์กร
 • SD-012 การสร้างให้เกิดความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร
 • SD-013 การจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ
 • SD-014 ปลุกความคิดสร้างสรรค์ และ Innovation ในองค์กร
 • SD-015 เทคนิคการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ
 • SD-016 มารยาทในการทำงานและธุรกิจ
 • SD-017 ผู้นำกับการสื่อสารและการบริหารองค์กร
 • SD-018 เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 • SD-019 กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งยุคใหม่เหนือคู่แข่ง
 • SD-020 การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ
 • SD-021 เทคนิคสู่ความสำเร็จด้วย 5Q
 • SD-022 เทคนิคการบริหารจัดการเวลาอย่างมืออาชีพ
 • SD-023 Team building กลุ่มย่อยในองค์กร
 • SD-024 เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • SD-025 เทคนิคการพัฒนาตนเองให้เป็นเลิศ
 • SD-026 เทคนิคการสอนงานและแนะนำงาน
 • SD-027 เทคนิคการประสานงานให้ได้เรื่อง
 • SD-028 การสร้างวัฒนธรรมการบริการเป็นเลิศ
 • SD-030 การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ
 • SD-029 ต้อนรับและบริการอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ
 • SD-030 การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ
 • SD-031 เทคนิคการมอบหมายงานและสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • SD-030 การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ด้วยวิธีการ 7Q
 • SD-033 เทคนิคการสรรหาพนักงานให้ได้ประสิทธิภาพ
 • SD-034 เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้ประสิทธิภาพ
 • SD-035 เทคนิคการสร้าง Training Road Map ตามหลัก Competency
 • SD-036 เทคนิคการหา Competency Gap
 • SD-037 เทคนิคการวางแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP)
 • SD-038 เทคนิคการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ
 • SD-040 การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน
 • SD-041 EQ เสริมสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพในงาน
 • SD-042 อัพเดทกฎหมายแรงงาน สำหรับผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 • SD-043 การเขียนและจัดทำ Job Description-JD
 • SD-044 การพัฒนาทักษะ "การคิด" เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน
 • SD-045 มนุษยสัมพันธ์ "ความสำเร็จในการทำงานขององค์การยุคใหม่"
 • SD-046 เคล็ดลับการทำงานธุรการและเลขานุการอย่างมืออาชีพ
 • SD-047 พูดทางโทรศัพท์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและประทับใจ
 • SD-048 กลยุทธ์การเรียนรู้ตนเองและผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยนพลักษณ์ (Enneagram)
 • SD-049 ต้อนรับและบริการอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ
 • SD-050 Mind Mapping สุดยอดเครื่องมือความคิดสร้างสรรค์
 • SD-051 การขายด้วยกลยุทธ์การบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้า (CRM)
 • SD-052 การเจรจาต่อรองในงานขายอย่างมืออาชีพ
 • SD-053 การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ
 • SD-054 เทคนิคการบริหารเวลา
 • SD-055 เทคนิคการวางแผนงาน, การจัดตารางการทางาน, การจัดการเวลาให้ได้ประสิทธิภาพ (Planning, Work scheduling and Time Management)
 • SD-056 สร้างภาวะผู้นากับการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership of a Modern Supervisor)
 • SD-057 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Techniques)
 • SD-058 เทคนิคการบริหาร Generation Y-Z
 • SD-059 เทคนิค : การพัฒนาตัวเองให้ประสบผลสาเร็จ (Self Development for Successful)
 • SD-060 เทคนิค : การสร้างแรงจูงใจด้วยพลังแห่งความคิดเชิงบวก (The power of Positive thinking) (สร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง, ลูกน้อง และบุคคลรอบข้าง)
 • SD-061 เทคนิค : การจัดระบบความคิดเพื่อสร้างศักยภาพด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Systematic thinking for Decision making and Problem solving)
 • SD-062 เทคนิค : การเป็นผู้จัดการและหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern of Supervisor/ Manager)
 • SD-063 เทคนิค : การพัฒนาบุคคลิกภาพ สาหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน (Personality for Supervisor/ Manager)
 • SD-064 เทคนิค : การพัฒนาบุคคลิกภาพกับการบริการลูกค้า (Personality and Customer Services)
 • SD-065 เทคนิค : การพัฒนาบุคคลิกภาพ (Personality Development)
 • SD-066 เทคนิค : การจัดทาแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ (Effective of Training Road Map)
 • SD-067 เทคนิค : การเป็นผู้สัมภาษณ์งานให้ได้ประสิทธิภาพสาหรับหัวหน้างานทุกระดับ
 • SD-068 เทคนิค : การกาหนดและพัฒนา Competency ในองค์กรให้ประสบผลสาเร็จ
 • SD-069 เทคนิค : การสื่อสารและประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective of Communication and Coordination)
 • SD-070 เทคนิค : การพัฒนาทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill Development)
 • SD-071 เทคนิค : การเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Train the Trainer)
 • SD-072 เทคนิค : การพัฒนาความคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์ (Leteral and Creative thinking development)
 • SD-073 การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ (EQ Management)
 • SD-074 คิดบวก (Positive thinking): ปลุกยักษ์…ด้วยพลังคิดบวก คิดสร้างสรรค์
 • SD-075 คิดบวก (Positive thinking): สู่ความเป็นเลิศ…ด้วยพลังทีมคิดบวก
 • SD-076 7 Habits plus: ถอดรหัส 7 Habits ไขภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ
 • SD-077 7 Habits plus: สร้างวิสัยทัศน์และทัศนคติเชิงบวก ด้วย 7 Habits
 • SD-078 7 Habits plus: บริหารเวลาและบริหารพลัง ด้วย 7 Habits
 • SD-079 7 Habits plus: ถอดรหัสผู้นำเชิงรุกสไตล์ 7 Habits
 • SD-080 Happiness Quotient: บริหารความเครียดอย่างสร้างสรรค์
 • SD-081 Happiness Quotient: EQ…หัวใจแห่งพลังทีมสร้างสุข
 • SD-082 Happiness Quotient: สร้างรักและผูกพันต่อองค์กร…ด้วยอุปนิสัยสร้างสุข
 • SD-083 High Performance Team: สร้างแรงจูงใจสู่ทีมขีดสมรรถนะสูง
 • SD-084 High Performance Team: สร้างทีมขีดสมรรถนะสูง…ด้วยสุนทรียสนทนา (Dialogue)
 • SD-085 Brain: คิดเชิงระบบ (Systems thinking) อย่างเหนือชั้นด้วยพลัง Smart Brain
 • SD-086 Brain: คิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) ในการแก้ไขปัญหา
 • SD-087 Brain: คิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem solving & Decision making)
 • SD-088 Brain: คิดเก่ง คิดเป็น…ด้วย Thinker Map
 • SD-089 ถอดรหัส Big 5 Personality เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
 • SD-090 โปร่งใส ใจสูง…ด้วยพลังจิตอาสา (Public mind)
 • SD-091 หัวใจบริการ…สู่ความเป็นเลิศ (Service mind)
 • SD-092 วัยเกษียณ วันเกษม (Successful aging)
 • SD-093 Aligning HR Role and its contribution to drive Sustainable Organization
 • SD-094 Strategic Partner: HR-in-need for new Decade !
 • SD-095 บทบาทใหม่สาหรับ HR ในฐานะ Strategic Partnership และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงาน HR
 • SD-096 Update กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ
 • SD-097 การจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการด้าน HR
 • SD-098 กลยุทธ์การสรรหา คัดเลือก และดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้าร่วมงาน
 • SD-099 การสรรหาเชิงรุกและ Competency-based Interview
 • SD-100 การเป็นผู้ช่วยงาน HR
 • SD-101 การจัดระบบงานเอกสารในงานทรัพยากรบุคคล
 • SD-102 การวางแผนกำลังคนเพื่อลดต้นทุนและสนองตอบกลยุทธ์ธุรกิจ (Workforce Planning & Workforce Analysis for Staff Cost Reduction and aligned to Business Strategy)
 • SD-103 เทคนิควางแผนกลยุทธ์และเชื่อมโยงไปสู่แผนปฏิบัติการ (Strategic Planning and Aligning to Action Plan)
 • SD-104 การจัดการคนเก่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร (Talent Management for Boosting Organizational Capability) การจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการด้าน HR
 • SD-105 ผู้สอนด้านความปลอดภัย (Train the Trainer)
 • SD-106 เทคนิคการสัมภาษณ์แบบอิงสมรรถนะ
 • SD-107 การวัดและประเมินผลงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Performance Management System for Competitive Advantage)
 • SD-108 เทคนิคในการจัดทำ JD ฉบับบริหาร 3 มิติ (Super Modern JD)
 • SD-109 ยกเครื่องเรื่องการฝึกอบรม เพื่อความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ (Training Management Improvement System)
 • SD-110 การนำระบบสมรรถนะและการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร (Fast Competency and Knowledge Management in Practice)
 • SD-111 เครื่องมือในการจัดการ เพื่อพัฒนาองค์กร สำหรับ HR มืออาชีพ (Organization Development by Management Tools)
 • SD-112 เทคนิคการสัมภาษณ์งานเจาะลึกแบบเข้มข้น (Intensive Interview Technique)
 • SD-113 การสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กร (Happy Workforce Engagement )
 • SD-114 เทคนิคการแปลงกลยุทธ์องค์กรไปสู่การปฏิบัติงาน (Balanced Scorecard to Practices)
 • SD-115 เทคนิคการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator to Practices)
 • SD-116 เทคนิคการวางแผน และการรายงานผลงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency Report and Action Plan Technique)
 • SD-117 การสร้างความสุข ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม (Happy Engagement and Success Team Building)
 • SD-118 การทำงานเป็นทีม เพื่อลดข้อแย้งในการทำงาน (Cross Functional Team)
 • SD-119 การบริหารเวลา เพื่อความสำเร็จ (Manage Time for Your Success)
 • SD-120 การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Self Development)
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาการจัดการและการบริหาร

 • MD-001 หัวหน้างานยุคใหม่เป็นได้ไม่ยาก
 • MD-002 ทักษะมอบหมายงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ
 • MD-003 เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
 • MD-004 ทำอย่างไรให้ลูกน้องยอมรับและบริษัทไว้ใจ
 • MD-005 เทคนิคการบังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • MD-006 เตรียมตัวอย่างไรถ้าได้เลื่อนตำแหน่ง
 • MD-007 หลักการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน
 • MD-008 จิตวิทยาการบริหารงานและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • MD-009 การบริหารทรัพยาบุคคลสำหรับหัวหน้างาน
 • MD-010 เทคนิคการวางแผนกำลังคนและงานให้ถึงเป้าหมาย
 • MD-011 เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • MD-012 สอนงานอย่างไรให้ได้เรื่อง
 • MD-013 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา Why Why Analysis
 • MD-014 เทคนิคการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
 • MD-015 Finance for Non Finance Manager
 • MD-016 การบริหารความเสี่ยง
 • MD-017 เทคนิคการบริหารแบบข้้ามสายงาน
 • MD-018 การบริหารโครงการ
 • MD-019 การวิเคราะห์งบการเงิน และการจัดทำงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการทางการเงิน
 • MD-020 หลักการบริหารโดยใช้ Balance Scorecard
 • MD-021 จัดทำและบริหารแผน Action Plan ให้ได้ประสิทธิภาพ
 • MD-022 การบริหารกลุ่ม Talent ให้มีประสิทธิภาพ
 • MD-023 การบริหารงานจัดซื้อ
 • MD-024 การบริหารงานคลังสินค้า
 • MD-025 การบริหารทรัพยากรบุคคลสาหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (HR for Non HR for Supervisor/ Manager)
 • MD-026 เทคนิค : การพัฒนาทักษะผู้สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective of Coaching Skill)
 • MD-027 การสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ
 • MD-028 เทคนิคการสร้างทีมงานสำหรับหัวหน้างาน/ผู้จัดการ
 • MD-029 Brain: คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking) เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
 • MD-030 Brain: เปิดสมอง…สร้างอัจฉริยะ (ฉบับนักบริหาร) (Multiple intelligence) บริหารคนให้สุดยอด…ด้วย Coaching& Counseling ที่เหนือชั้น
 • MD-031 บริหารความขัดแย้ง…ด้วยสุนทรียสนทนา (Dialogue)
 • MD-032 เทคนิคการสอนเพื่อเพิ่มพลังการเรียนรู้เชิงบวก (Positive transformation)
 • MD-033 การบริหารแรงงานสัมพันธ์ สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Employee Relations Management for Modern Manager)
 • MD-034 การจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Strategic Managerial for Modern HR Manager)
 • MD-035 การบริหารความเปลี่ยนแปลง เพื่อความสำเร้จขององค์กร (Change Management)
 • MD-036 เทคนิคการบริหารคน สำหรับสุดยอดหัวหน้างานสมัยใหม่ (Managing People Techniques for Modern Supervisor
 • MD-037 แนวโน้มการจัดการ สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (Management Trends for Modern Executive)
 • MD-038 การบริหารจัดการร่วมสมัย สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (Management for Modern Manager)
 • MD-039 เทคนิคการจัดการ สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (Managerial Techniques for Modern Manager)
 • MD-040 ผู้จัดการที่ทรงประสิทธิภาพ (Effective Manager)
 • MD-041 การหาความจำเป็นและการจัดทำแผนการฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ)
 • MD-042 เทคนิคการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาบุคลากร
 • MD-043 การพัฒนา Job Description เพื่อการบริหารคน และงานอย่างแท้จริง
 • MD-044 เทคนิคการสัมภาษณ์งานแนวใหม่
 • MD-045 Balanced Scorecard and KPI's ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคล
 • MD-046 การประยุกต์ใช้ Excel ในงาน HR
 • MD-047 เทคนิคการสำรวจความผูกพันของพนักงานในองค์การ
 • MD-048 2 in 1 การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในองค์การ
 • MD-049 เตรียมพร้อมสู่การเป็น ผู้จัดการ HR มืออาชีพ
 • MD-050 เสริมสร้างวินัยอย่างไรให้สร้างสรรค์ (การเสริมสร้าง และรักษาวินัยอย่างสร้างสรรค์)
 • MD-051 กลยุทธ์การประเมิน วิเคราะห์ และแจ้งผลการปฏิบัติงาน (ให้ถูกต้องและถูกใจ)
 • MD-052 การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)
 • MD-053 เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมตาม Competency อย่างมีประสิทธิภาพ
 • MD-054 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับค่าตอบแทน
 • MD-055 การเขียน Job Description และ "ประเมินค่าแรง" (ภาคปฏิบัติ)
 • MD-056 การประยุกต์ใช้ Excleในการจัดทำแบบสอบถามและเก็บข้อมูล
 • MD-057 เทคนิคและทักษะการนำเสนองานสำหรับ HR
 • MD-058 การบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพ
 • MD-059 เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job Training
 • MD-060 การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ)
 • MD-061 วิธีการสร้างและพัฒนา Competency ในองค์กร
 • MD-062 จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
 • MD-063 เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อแบบชนะทั้งคู่
 • MD-064 การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อระดับสูง (ภาคปฏิบัติ)
 • MD-065 เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การ
 • MD-066 การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหาร
 • MD-067 วิธีจัดทำคู่มือจัดซื้อ (ภาคปฏิบัติ)
 • MD-068 เส้นทางสู่นักจัดซื้อมืออาชีพระดับสากล
 • MD-069 การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2008
 • MD-070 การบริหารงานจัดซื้อ (Purchasing Management)
 • MD-071 กลยุทธ์การสื่อสารและประสานงานแบบ Horenso
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาโลจิสทิค

 • LG-001 เทคนิคการบริหารการขนส่งให้ได้ประสิทธิภาพ
 • LG-002 เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง
 • LG-003 การบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
 • LG-004 การวางแผนจัดการโลจิสทิคแบบครบวงจร
 • LG-005 เทคนิคการขนส่งในงานอุตสาหกรรมการผลิต
 • LG-006 การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
 • LG-007 บัญชีคุมพัสดุคงคลัง และการตรวจนับสินค้าคงคลัง
 • LG-008 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
 • LG-009 กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปีเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลัง
 • LG-010 Warehouse Management
 • LG-011 การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
 • LG-012 การบริหารพัสดุคงคลัง (ภาคทฤษฏี)
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาการขายและการตลาด

 • SM-001 เทคนิคการบริการด้วยใจ (Service Mind)
 • SM-002 มัดใจลูกค้าด้วย บริการที่เกินกว่าประทับใจ
 • SM-003 ทักษะการสื่อสารกับงานบริการ
 • SM-004 การพัฒนาบุคคลิกภาพกับงานบริการ
 • SM-005 การบริหารลูกค้าเชิงรุก
 • SM-006 บริการทางโทรศัพท์อย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ
 • SM-007 เทคนิคการขายเชิงรุก
 • SM-008 ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายอย่างมืออาชีพ
 • SM-009 การสร้างลูกค้ารายใหม่และการบริหารงานขาย
 • SM-010 เทคนิคการสร้างความผูกพันกับลูกค้า
 • SM-011 การพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายให้ประสบผลสำเร็จ
 • SM-012 กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่
 • SM-013 เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด-SWOT
 • SM-014 Blue Ocean Strategy
 • SM-015 ทำ CRM อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ
 • SM-016 การทำวิจัยการตลาด
 • SM-017 Key Account Management
 • SM-018 ก้าวสู่นักขายมืออาชีพ
 • SM-019 เทคนิคการขายอย่างเป็นเลิศของ Sales Engineering
 • SM-020 Train the Trainer for Sales Skills
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 • IT-001 การจัดทำแผนเชิงป้องกันในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT
 • IT-002 ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม MS Office : Word, Excel, PowerPoint  (สามารถเลือกได้ตาม Version ที่ใช้)
 • IT-003 Advanced MS : PowerPoint Presentation
 • IT-004 Advanced MS : Outlook
 • IT-005 Advanced MS : Excel
 • IT-006 ฉลาดใช้ "สารพัดสูตร Excel" อย่างมืออาชีพ
 • IT-007 สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel
 • IT-008 หันมาใช้ Excel จัดการฐานข้อมูลแทน Access กันดีกว่า
 • IT-009 เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel ระดับ 2
 • IT-010 เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel ระดับ 3
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาวิศวกรรมและกระบวนการผลิต

 • OP-001 การบริหารงานอุตสาหกรรม
 • OP-002 หลักการวิเคราะห์และใช้ 7 Tools
 • OP-003 การผลิตแบบทันเวลา (Just in Time)
 • ​OP-004 การผลิตของเสียเป็นศูนย์​ (Zero Defect)
 • OP-005 การบริหารโครงการ
 • OP-006 การวิเคาะห์และแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิคทางวิศวกรรม
 • OP-007 การวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • OP-008 การวางแผนความต้องการการใช้วัสดุและกำลังการผลิต
 • OP-009 เทคนิคการกำหนดตารางการผลิต
 • OP-010 เทคนิคการจัดทำสมดุลสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • OP-011 การลดความสูญเสีย (7 wasts)
 • OP-012 การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน
 • OP-013 ระบบการควบคุมด้วยสายตา
 • OP-014 เทคนิคการบริหารและจัดการอะไหล่ในงานซ่อมบำรุง
 • OP-015 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why Why Analysis
 • OP-016 เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Cost Reduction)
 • OP-017 การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของข้อล้มเหลว (FMEA)
 • OP-018 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)
 • OP-019 เทคนิคการจัดทำแผนบำรุงรักษา (PM & MA)
 • OP-020 5ส กับการเพิ่มผลิตภาพ
 • OP-021 กลยุทธ์การจัดทำมาตรฐาน 5ส
 • OP-022 การเป็นผู้ประสานงาน 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
 • OP-023 ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน
 • OP-024 การฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพ 5ส อย่างต่อเนื่อง
 • OP-025 การปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานด้วยภาพถ่าย (VFP)
 • OP-026 เพิ่มศักยภาพระบบ 5ส ด้วยเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพ
 • OP-027 กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุง
 • OP-028 การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน
 • OP-029 การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์
 • OP-030 การบำรุงรักษาและวิเคราะห์ความเสียหายตลับลูกปืน
 • OP-031 เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุง
 • OP-032 การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานซ่อมบำรุง
 • OP-033 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือ
 • OP-034 การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม
 • OP-035 ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี)
 • OP-036 การบำรุงรักษาทวีผล
 • OP-037 การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย
 • OP-038 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
 • OP-039 การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why-Why, CE, PM
 • OP-040 ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์จัดทำประวัติและวัด-ประเมินระบบซ่อมบำรุง
 • OP-041 ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานบำรุงรักษา
 • OP-042 ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์บริหารระบบวัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุง (ใช้คอมฯ)
 • OP-043 การปรับสมดุล (Balancing) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน
 • OP-044 การวางแผนและวัดผลระบบซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)
 • OP-045 เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต
 • OP-046 การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน
 • OP-047 การปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสีย
 • OP-048 Lean ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ
 • OP-049 เทคนิคการจัดทำงบประมาณซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)
 • OP-050 เทคนิคการเลือกใช้ Pump ในงานอุตสาหกรรมและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • OP-051 การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงาน
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาอาชีวะอานามัยและความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม

 • SF-001 ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นเหนือศีรษะ
 • SF-002 ความปลอดภัยสำหรับพนักงานทั่วไปและพนักงานใหม่
 • SF-003 ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัสดุและการเก็บรักษาวัสดุ
 • SF-004 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
 • SF-005 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
 • SF-006 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • SF-007 การสร้างและจัดการพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • SF-008 การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยง
 • SF-009 การขับขี่รถFolkliftอย่างปลอดภัย
 • SF-010 จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
 • SF-011 ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
 • SF-012 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • SF-013 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • SF-014 เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการ
 • SF-015 จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
 • SF-016 ความปลอดภัยในการซ่อมบำรุง
 • SF-017 เทคนิคการเขียนแผนงานความปลอดภัยตามกฎหมาย และตามระบบบริหารความปลอดภัย (มอก. 18001 & OHSAS 18001)
 • SF-018 การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ ภาคปฏิบัติ
 • SF-019 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในที่สูง
 • SF-020 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
 • SF-021 การประเมินความเสี่ยง
 • SF-022 ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
 • SF-023 การสร้างวัฒธรรมความปลอดภัยด้วย
 • SF-024 การตรวจวัดสภาพแวดล้อม : ความร้อน แสงสว่าง และ เสียง ตามกฎหมาย
 • SF-025 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
 • SF-026 การตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • SF-027 การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • SF-028 การฝึกให���หยั่งรู้อันตรายล่วงหน้าด้วย KYT 4 Round
 • SF-029 การขับ Forklift (เครื่องยนต์) อย่างถูกวิธี
 • SF-030 การขับ Forklift (ไฟฟ้า) อย่างถูกวิธี
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ

 • QU-001 หลักสูตร ISO9001:2008
 • QU-002 หลักสูตร ISO/TS16949:2009
 • QU-003 หลักสูตร ISO14001
 • QU-004 หลักสูตร OHSAS/TIS18001
 • QU-005 หลักสูตร Intergrated EMS & EMS
 • QU-006 หลักสูตร Intergrated QMS & EMS
 • QU-006 หลักสูตร BCM
 • QU-007 ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001 (ISO90001 for MR/QMR)
 • QU-008 การรวมระบบ ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 เป็นหนึ่งเดียว
 • QU-009 การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าสำหรับ ISO9001
 • QU-010 ISO/TS16949 : Internal Audit
 • QU-011 บทบาทหน้าที่รับผิดชอบและการเป็นผู้ตรวจสอบภายในองค์กร
 • หลักสูตรด้านการโค้ชและพี่เลี้ยง

 • CO-001 หลักสูตร Introduction Coaching
 • CO-002 หลักสูตร Introduction Mentoring
 • CO-003 หลักสูตร Coaching & Mentoring
 • CO-004 หลักสูตร Coach the Coach
 • CO-005 หลักสูตร Professional Coach